தமிழில் ஒரு என்ட்ரி


கதை எழுதுலாம்னு ஒர்கந்தேன் ஆனால் அரண்மணி நேரம் கல்லிச்சு பார்த்தல் பேப்பர் இன்னும் கலி அகவே இர்ருகின்றதே.

இன்னும் எவளவோ நேரம் ஒர்கந்தாலும் ஒரு மனங்கடியும் வரதே.

இது ஏன் என்று புரியவில்லை!!

p/s: I hope I wrote it right! 😛

Advertisements

10 thoughts on “தமிழில் ஒரு என்ட்ரி

    1. i thought at least u will know how to read it. hahaha since u r the only indian who visits my blog regularly. hehe! 🙂

  1. Not right but funny.

    கதை எழுதலாம் என்று உட்கார்ந்தேன் ஆனால் அரை மணி நேரம் கழித்து பார்த்தால் காகிதம் இன்னும் காலியாகவே இருக்கிறதே.

    இன்னும் எவ்வளவோ நேரம் உட்கார்ந்தாலும் ஒரு மன்னங்கட்டியும் வராதே.

    இது ஏன் என்று புரியவில்லை!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s